Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

  

Bebouwde kom Boswet gemeente Amsterdam
Het is niet eenvoudig een kaart met de begrenzing van de bebouwde kom Boswet van de gemeente Amsterdam op internet te vinden. Hierbij de actuele kaart, die op 12 februari 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad (zie bij Openbare Ruimte en Groen, punt 21).
Binnen de grenzen van de bebouwde kom Boswet geldt de meld- en herbeplantingsplicht van de Wet natuurbescherming niet. De Boswet is op 1 januari 2017 opgegaan in de Wet natuurbescherming.
Art. 9.9 lid 1 van de Wet natuurbescherming bepaalt dat de bestaande besluiten bebouwde komgrens Boswet gelden als besluiten onder de nieuwe wet, vastgesteld krachtens art. 4.1, onderdeel a.
Lees meer over houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Downloads
Raadsvoordracht
Raadsbesluit
Bekendmaking in Staatscourant