Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam


  
Lijst beschermwaardige houtopstanden
Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Bomenverordening 2014 moet het college van burgemeester en wethouders een lijst van beschermwaardige houtopstanden opstellen. Bij de beslissing over de plaatsing op de lijst moet rekening worden gehouden met de bijzondere betekenis van de houtopstand voor één of meer van de volgende criteria:
a. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
b. de cultuurhistorische betekenis van de houtopstand;
c. de natuurwaarde van de houtopstand;
d. de zeldzaamheidswaarde van de houtopstand;
e. de ouderdom van de houtopstand;
f. de levensverwachting van de houtopstand.
Artikel 17, vijfde lid, bepaalt kort gezegd dat de lijsten die de stadsdelen hebben vastgesteld, geldig blijven. Deze vormen de basis van de lijst van beschermwaardige houtopstanden.

Voor het plaatsen van een boom op de lijst van beschermwaardige houtopstanden moet wel sprake zijn van exclusiviteit: een houtopstand moet zich in één of meer opzichten echt duidelijk onderscheiden, anders heeft de lijst geen bijzondere betekenis.

Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 een adviescommissie ingesteld die het college - gevraagd en ongevraagd - adviseert over alle zaken betrekking hebbende op beschermwaardige bomen of bomen die daarvoor binnen redelijke termijn in aanmerking komen. Voorbeelden hiervan zijn adviezen over kapaanvragen voor monumentale bomen en over plaatsing van bomen op de lijst van beschermwaardige houtopstanden.

Op 19 november 2019 heeft het college het reglement voor deze adviescommissie vastgesteld. Belanghebbenden kunnen een aanvraag doen om een boom op de lijst te plaatsen. De aanvraag moet worden gedaan bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel waar de boom staat, tenzij het gaat om een boom in grootstedelijk gebied. In dat geval moet de aanvraag worden gedaan bij het college van burgemeester en wethouders. Het grootstedelijk gebied is aangegeven op de bij het bevoegdhedenregister behorende kaart bijlage B (pdf).

Momenteel wordt gewerkt aan de samenvoeging, actualisatie en harmonisatie van de lijsten van de stadsdelen die eerder elk hun eigen bomenverordening hadden. Amsterdam is groot en het nalopen van alle bomen op die lijsten en de advisering daarover is een omvangrijke klus. Dit gebeurt daarom gebiedsgericht. Door de maatregelen in verband met de Covid-pandemie heeft dit vertraging opgelopen. Tussentijdse aanvragen om bomen op de lijst te plaatsen worden zoveel mogelijk gebiedsgewijs bij de actualisatie meegenomen. Dat betekent wel dat een advies en besluit over een aanvraag momenteel langer kunnen duren. Wil je een bijzondere boom vast onder de aandacht van de commissie brengen of een bijzonder verhaal bij een boom delen, dan kun je een mailtje sturen naar de commissie.

De adviezen van de adviescommissie beschermwaardige houtopstanden zijn openbaar. In een brief van 19 november 2019 met kenmerk V&OR/UIT/2019 aan de gemeenteraad is aangegeven hoe ze openbaar zullen worden gemaakt. In mei 2023 zijn drie adviezen op de website van de gemeente geplaatst, zie het item 'Bijzondere bomen + Adviezen bescherming en beheer (CBH)' op die website. Andere adviezen moeten worden opgevraagd. De commissie heeft nog geen jaarverslagen gemaakt.

Links
Reglement zoals gepubliceerd in het Gemeenteblad (pdf)
Item over monumentale bomen op deze site
Artikel Bomenlijsten veel haken en ogen, Bomennieuws zomer 2013 (pdf)
Tweet over de commissie