Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
  
Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Bomenverordening 2014 moet het college van burgemeester en wethouders een lijst van beschermwaardige houtopstanden opstellen. Bij de beslissing over de plaatsing op de lijst moet rekening worden gehouden met de bijzondere betekenis van de houtopstand voor één of meer van de volgende criteria:
a. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
b. de cultuurhistorische betekenis van de houtopstand;
c. de natuurwaarde van de houtopstand;
d. de zeldzaamheidswaarde van de houtopstand;
e. de ouderdom van de houtopstand;
f. de levensverwachting van de houtopstand.
Artikel 17, vijfde lid, bepaalt kort gezegd dat de lijsten die de stadsdelen hebben vastgesteld, geldig blijven. Deze vormen de basis van de lijst van beschermwaardige houtopstanden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 een adviescommissie ingesteld die het college adviseert over alle zaken betrekking hebbende op beschermwaardige bomen of bomen die daarvoor binnen redelijke termijn in aanmerking komen. Op 19 november 2019 heeft het college het reglement voor deze adviescommissie vastgesteld. Belanghebbenden kunnen een aanvraag doen om een boom op de lijst te plaatsen. De aanvraag moet worden gedaan bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel waar de boom staat, tenzij het gaat om een boom in grootstedelijk gebied. In dat geval moet de aanvraag worden gedaan bij het college van burgemeester en wethouders. Het grootstedelijk gebied is aangegeven op de bij het bevoegdhedenregister behorende kaart bijlage B (pdf).

Links
Reglement zoals gepubliceerd in het Gemeenteblad (pdf)
Item over monumentale bomen op deze site