Bomenstichting

Afdeling Amsterdam


 


Monumentale bomen
Gewone vleugelnoten, Minervalaan, stadsdeel Zuid, plantjaar 1945

De oudste iep van Amsterdam, aan de Zeeburgerdijk, hoek Panamalaan

Het boek Waardevolle bomen in Amsterdam, Stichting STOA, 1993, bevat een lijst van monumentale Amsterdamse bomen. Deze lijst is gebaseerd op een gemeentelijke inventarisatie uit 1989 die nooit bestuurlijk is vastgesteld. Dat komt door de komst van de stadsdelen. Elk stadsdeel kan zelf een lijst vaststellen. Er zijn verschillende stadsdelen met een lijst. De voormalige stadsdelen Oud-West, Westerpark, Oud-Zuid, Zuideramstel, Oost-Watergraafsmeer, Slotervaart en de stadsdelen Centrum, Noord en Zuidoost hebben lijsten die bestuurlijk zijn vastgesteld. Met uitzondering van Centrum en Westerpark hebben al deze stadsdelen een adviescommissie monumentale bomen. Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer hebben geen lijst. Stadsdeel Oost heeft in 2013 een lijst vastgesteld. Voor de grootstedelijke gebieden moet nog een lijst worden opgesteld. Er is al een conceptlijst met bomen voor de Zuidas (grootstedelijk) opgesteld. Deze moet nog worden aangevuld met andere monumentale bomen in de grootstedelijke gebieden (info d.d. augustus 2010). Het was de bedoeling dat er vóór 19 maart 2016 een lijst van beschermwaardige houtopstanden voor de gehele stad zou worden vastgesteld. Dit is niet gelukt. Op 9 april 2019 is een adviescommissie ingesteld, die hieraan moet beginnen. De bomen die genoemd worden in het boekje uit 1993 hebben geen extra rechtsbescherming, tenzij ze zijn opgenomen in een lijst van een stadsdeel. Er geldt dan een verdergaande motiveringsplicht wanneer de gemeente de boom toch wil kappen. Het feit dat de boom in het boekje staat, mist echter niet elke betekenis. Dat de boom van bijzondere waarde is, staat dan vast. Hetzelfde geldt, in sterkere mate, voor de bomen op de landelijke lijst van de Bomenstichting. Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW7366 (schietwilg Middelharnis).

Digitale bomenkaart van Amsterdam
De Digitale bomenkaart van Amsterdam is een kaart in ontwikkeling die actuele stadsdeellijsten weergeeft en die wordt aangevuld zodra nieuwe monumentale bomen of beschermwaardige houtopstanden worden benoemd of bestaande lijsten zijn geactualiseerd. De kaart is ontwikkeld door Bureau Monumenten & Archeologie en de Dienst Ruimtelijke Ordening. Klik hier voor het item op AT5 hierover.

Landelijk Register van Monumentale Bomen

Het Landelijk Register van Monumentale Bomen bevat de bomen die de Bomenstichting als monumentaal heeft aangemerkt. Op de www.monumentalebomen.nl is te zien welke Amsterdamse monumentale bomen in het register staan. De website is op 5 juni 2015 feestelijk geopend bij de iep van de Oudemanhuispoort in Amsterdam.

Langs monumentale bomen in het centrum van Amsterdam

Dit boekje is verschenen ter gelegenheid van de opening van het Landelijk Register van Monumentale Bomen op 5 juni 2015. Er is inmiddels een gewijzigde herdruk verschenen.

Links
Slotervaart maakt bomen monumentaal, NAP 6 februari 2009
Oude bomen in Amsterdam
Digitale kaart met monumentale bomen en ander waardevol groen in Amsterdam
www.monumentalebomen.nl

Beschikbare downloads
Lijst monumentale bomen stadsdeel Centrum, vastgesteld 19 december 2002
Lijst monumentale bomen stadsdeel Zuid - Oud Zuid
Lijst monumentale bomen stadsdeel Zuid - Zuideramstel, bekendgemaakt 5 april 2012
Lijst beschermwaardige houtopstanden stadsdeel Oost, vastgesteld 16 april 2013
Monumentale bomen, handleiding voor de stadsdelen van Amsterdam, DRO november 2003
Reglement adviescommissie monumentale bomen stadsdeel Slotervaart
Reglement Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam