Beethovenkavel Beatrixpark

Bij besluit van 13 mei 2009 hebben B en W van Amsterdam de bezwaarschriften tegen de kapvergunning van 13 augustus 2008 (kappen van 226 bomen) gegrond verklaard t.a.v. de bomen met de nummers 115 t/m 118 (bij Restaurant As) en voor het overige ongegrond verklaard. De kapvergunning voor de bomen in het park is verleend in verband met de voorgenomen bouw van een parkeergarage en een nieuw hoofdkantoor voor AkzoNobel. Op 24 juni 2009 heeft de Bomenstichting een beroepschrift ingediend. Klik hier voor het verweerschrift van de gemeente. Bij uitspraak van 27 januari 2010 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Het is de eerste uitspraak over de invloed van de Technische adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) op een kapvergunning. Volgens de rechtbank is het advies van de TAC niet van belang. De rechtbank vindt het ook geen probleem dat de vergunning onbeperkt geldig is. Het "just in time"- principe dat bij de kap zou worden gehanteerd, zou volgens de rechtbank "de enige mogelijkheid" zijn. Twee lokale belangenverenigingen hebben hoger beroep tegen de uitspraak ingesteld. Klik hier voor één van de beroepschriften. Op 29 september 2010 heeft de Raad van State de uitspraak van de rechtbank met verbetering van gronden bevestigd. Klik hier voor de uitspraak (externe link). De verenigingen hebben volgens de Raad van State terecht aangevoerd dat B en W het nadere advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (de TAC) niet in de besluitvorming hebben betrokken en dat de rechtbank dit heeft miskend. Dit leidt echter niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak, omdat gelet op de inhoud van dit nadere advies niet aannemelijk is dat kennisname zou hebben geleid tot een ander besluit op bezwaar. De Raad van State overweegt verder dat de rechtbank terecht en op goede gronden heeft overwogen dat de verenigingen niet aannemelijk hebben gemaakt dat de bouwplannen geen doorgang zullen vinden binnen de contouren van het bouwterrein en dat B en W in redelijkheid het belang dat is gediend met de ontwikkeling van de Zuidas zwaarder hebben kunnen laten wegen dan het belang dat is gediend bij het handhaven van de waarden genoemd in de Kapverordening. Ook heeft het college de tijdsbepaling in de vergunningsvoorwaarden in redelijkheid kunnen laten vervallen en kunnen aansluiten bij het 'just in time-principe'.

Een groot deel van de bomen is al in 2008 gekapt. Aangezien de bestemming openbaar groen is, is vrijstelling verleend van het Bestemmingsplan RAI e.o. Op 19 november 2008 is door ons een zienswijze ingediend tegen het ontwerpvrijstellingsbesluit. Op 10 maart 2009 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland B en W van Amsterdam een verklaring van geen bezwaar afgegeven. B en W hebben op 19 juli 2010 het definitieve vrijstellingsbesluit genomen. Ook zijn op die datum de bouwvergunningen voor het hoofdkantoor en de parkeergarage verleend. Klik hier voor de bouwvergunning voor de parkeergarage. Op 21 juli 2010 is op de website van de DMB gepubliceerd dat een kapaanvraag is ingediend voor nog eens 69 bomen en het verplanten van 1 boom in verband met de bouw van de parkeergarage, zie: Kapaanvraag  Plattegrond bij kapaanvraag  Rapport Wim Kruijk Boomverzorging Zienswijze Vrienden van het Beatrixpark  Aanvulling op zienswijze  Ontwerpbesluit Besluit op bezwaar 3 december 2010