Zuidas wil boomvalk en sperwer weg hebben
  
In het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord heeft het oude Goldstarterrein aan de Gustav Mahlerlaan en het bosgebied ten oosten en noorden daarvan de bestemming 'Gemengd - Uit te werken' gekregen. De gemeenteraad heeft deze gronden bestemd voor onder meer wonen en kantoren. De Bomenstichting en de Vogelwerkgroep Amsterdam hebben er in een zienswijze op gewezen dat rekening moet worden gehouden met de nesten van boomvalk en sperwer in dit gebied en dat de nestbomen en het groen in de directe omgeving daarvan niet mogen worden bestemd voor bebouwing. In de nota van beantwoording die op 14 november 2013 bekend werd gemaakt, stelde B en W de gemeenteraad voor om hier geen gehoor aan te geven. Volgens B en W is verwijdering van de nesten met een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet mogelijk. Voorafgaand aan de besluitvorming in de gemeenteraad zijn de stukken besproken in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) van 4 december 2013. Klik hier voor de agenda (agendapunt 29). Klik hier voor de uitzending. Op vragen van de Partij voor de Dieren antwoordde de wethouder dat aannemelijk is dat een ontheffing zal worden verleend. In een brief van 12 december 2013 aan de commissie BWK is toegezegd dat het 'just in time'-principe zal worden gehanteerd wat betreft de kap van het aanwezige groen. De gemeenteraad heeft het plan op 18 december 2013 vastgesteld (Stcrt. 2014, 522). Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld door de Vogelwerkgroep Amsterdam. Op 15 oktober 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard, omdat de bosschages die nodig zijn om de vogels te laten broeden, behouden kunnen blijven bij de uitwerking van het plan. Voorts kunnen bouwwerkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat verstoring van de vaste rust- of verblijfplaatsen van de boomvalk en de sperwer wordt voorkomen. Maar de gemeente wil de bosschages helemaal niet behouden!

  
Op 3 februari 2015 is het eerste uitwerkingsplan vastgesteld voor de bouw van een kantoor en op 4 februari 2015 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders van Amsterdam de omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in artikel 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten. Zie de bekendmaking. De Vogelwerkgroep Amsterdam heeft beroep ingesteld. Op 5 augustus 2015 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. De gemeente heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het plangebied als broedlocatie voor de sperwer sinds 2014 permanent verlaten is. Ingevolge artikel 75d, eerste lid, van de Flora- en faunawet kon de omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen worden verleend zonder dat daarvoor een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo behoefde te zijn afgegeven.

Meer informatie
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan
Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord
Beroepschrift
ABRvS 15 oktober 2014, nr. 201400830/1/R1
Ontwerp omgevingsvergunning kappen 163 bomen
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Flora- en faunawet
Zienswijze Vogelwerkgroep Amsterdam
Nota van beantwoording
Bekendmaking uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen
Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking)
Omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen
Verklaring van geen bedenkingen Flora- en faunawet
ABRvS 5 augustus 2015, nr. 201502303/1/R6