Kapvergunning Italiaanse populieren vm. Zeemanlaboratorium geweigerd

 
 © foto's boven: StadsarchiefAmsterdam

Boven: Het Zeemanlaboratorium aan de Plantage Muidergracht 4 met Italiaanse populieren circa 1925 en een aantal jaren later. Links: situatie nu.

Op 20 juli 2010 heeft stadsdeel Amsterdam Centrum een kapaanvraag ingediend voor twee Italiaanse populieren bij het voormalig Zeemanlaboratorium aan de Plantage Muidergracht 4 in verband met "schade aan belendend pand". De aanvraag lag vanaf 29 juli t/m 26 augustus 2010 ter inzage bij het Voorlichtingsloket in het Stadhuis, Amstel 1. Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht was het voor belanghebbenden mogelijk om gedurende bovenvermelde periode hun zienswijze naar voren brengen:
■ schriftelijke reacties naar stadsdeel Centrum, afdeling BMO/Vergunningen, t.a.v. de heer R. van den Brink, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam;
■ een mondelinge reactie via telefoonnummer 020-5519669 (de heer R. van den Brink).
Bomenstichting Amsterdam is van mening dat bezien moet worden of deze waardevolle bomen behouden kunnen blijven. In ieder geval dient herplant plaats te vinden. Het bewonerscomité Overloopplantsoen heeft op 24 augustus 2010 een zienswijze ingediend waarin bezwaar is gemaakt tegen de voorgenomen kap. Bij besluit van 8 november 2010 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum geweigerd om het stadsdeel een kapvergunning te verlenen. De bomen zijn beeldbepalend voor het stadsschoon en karakteristiek voor de plek. Gebleken is dat geen van beide bomen schade veroorzaken. Geadviseerd wordt om de bomen te snoeien om de windbelasting te laten afnemen en te monitoren op eventuele toekomstige schade door diktegroei.

Aanleiding tot de kapaanvraag
De kapaanvraag staat in verband met de overdracht van de grond door stadsdeel Centrum aan een particulier. Een bestemmingswijziging, van openbaar groen naar tuin, is in verband hiermee opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad, dat in de stadsdeelraadsvergadering van 28 september 2010 werd behandeld. De stadsdeelraad heeft in die vergadering de voorgestelde bestemmingswijziging afgewezen en besloten dat het perceel grond aan de voet van het Zeemanlab de bestemming "openbaar groen" dient te behouden. Deze wijziging in het ontwerp-bestemmingsplan is afgedwongen door een amendement, ingediend door de D66-fractie in de stadsdeelraad, mede namens SP, GroenLinks en PvdA. D.w.z. door vier van de vijf fracties in de raad. Het is in stemming gebracht en door de hele raad, unaniem, ondersteund. D.w.z. ook door de VVD. Daarnaast hing er een motie van dezelfde vier fracties in de lucht, waarin werd aangedrongen op een nader "gedegen, volledig en onafhankelijk onderzoek" naar de vraag wie als eigenaar van het omstreden stuk grond dient te worden beschouwd en ook welke rechten het stadsdeel heeft ten aanzien van dit deel van het Overloopplantsoen. Omdat de verantwoordelijke wethouder (Boudewijn Oranje, D66) zo'n nader juridisch onderzoek heeft toegezegd, is de motie ingetrokken. Het Comité Overloopplantsoen heeft goed werk verricht!

Beschikbare downloads
Kapaanvraag
Tekening
Bewonersbrief
Het Parool 16 september 2010
Binnenstad oktober 2010
Besluit weigering kapvergunning 8 november 2010, verzonden 11 november 2010