Singelgrachtgarage Marnix

De plannen voor de Singelgrachtgarage Marnix zijn behandeld in de vergadering van de Commissie Openbare ruimte en verkeer van stadsdeel Centrum van 3 juni 2009. Op 9 juni 2009 was de behandeling in de Commissie Ruimte en Financiën van voormalig stadsdeel Westerpark. De deelraden hebben ingestemd met het plan, zie Het Parool van 29 juni 2009: Garage onder gracht mag van deelraden. De besturen van beide stadsdelen hebben een voorkeur uitgesproken voor de smalle variant van een garage (800 parkeerplaatsen) met toeritten in het Frederik Hendrik plantsoen. Op 9 juni 2010 is in stadsdeel West een referendum gehouden over het plan. De uitslag hiervan was: 23.158 stemmen voor en 22.432 stemmen tegen. Op 6 juli 2010 heeft de stadsdeelraad besloten het project niet stop te zetten. Zie "Raad West handhaaft besluit Singelgrachtgarage". Op 20 februari 2014 is het ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de stadsdeelraad West, t.a.v. afdeling Ruimtelijke ordening en grondzaken, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam.

Beschikbare downloads
Raadsvoordracht Nota van uitgangspunten Singelgrachtgarage Marnix
Nota van uitgangspunten Singelgrachtgarage Marnix
Nota van antwoord Singelgrachtgarage Marnix
Ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage - verbeelding
Ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix - toelichting

Ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix - regels
Boomonderzoek Singelgrachtgarage (groot bestand)

Links
Vrienden van de Singelgracht
Gemeente Amsterdam - Singelgrachtgarage Marnix