Gemeenteraad tegen bescherming bomen RAI
 
Op 17 en 18 december 2014 is het bestemmingsplan Amsterdam RAI in de gemeenteraad behandeld. Zie de stukken (agendapunt 15) en de uitzending. In de toelichting op het plan staat dat de bomen langs de havenkom en op de horecalocatie bescherming verdienen en dat de bebouwing zorgvuldig moet worden ingepast, maar in de regels van het plan is daarover niets opgenomen. Aan de toelichting van een bestemmingsplan komt geen juridisch bindende betekenis toe. Daarom hebben de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg en de Bomenstichting gevraagd een dubbelbestemming toe te voegen om toestanden zoals op de foto's is te zien, te voorkomen. Het college van B en W wees dit af. Ook de gemeenteraad voelde er niet voor. Een amendement van de Partij voor de Dieren haalde geen meerderheid.
Nota van beantwoording
Meer over de bomen bij de havenkom