Wijziging beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’
  

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 26 oktober 2021 het conceptbesluit tot wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ vrijgegeven voor inspraak. Dit is vermeld in het Gemeenteblad van 7 december 2021, nr. 443032. In de publicatie is echter niet aangegeven vanaf wanneer tot wanneer inspraak kan worden gegeven. Op 25 januari 2022 is het conceptbesluit opnieuw gepubliceerd met vermelding dat de inspraakperiode loopt van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.
Een voorgestelde wijziging is om herplant bij kap van bomen door particulieren in (binnen)tuinen via maatwerk te bepalen. Het gaat dan om de keuze van de herplantmaat en de soort boom, met name de grootte die een boom kan bereiken. De voor te schrijven herplant wordt mede afhankelijk van de tuin (grootte, ligging, gebruik), de toegankelijkheid en de staat of leeftijd van de te kappen boom. In het conceptbesluit staat:
"Het advies van de gemeentelijke groenadviseur is hierin leidend en gericht op herstel van het groenbeeld in de tuin. Dat betekent dat in bijv. kleine binnentuinen gekozen kan worden om in plaats van een boom, boomvormers terug te planten."
Als gevolg van een motie van raadslid J.F. van Pijpen is de tekst gewijzigd in:
"Indien de kapvergunning wordt verleend is de bedoeling dat een boom die wordt gekapt, door een vergelijkbare boom wordt vervangen. Hierover adviseert de groenadviseur van de gemeente welk advies leidend is. Alleen indien nodig, ten gevolge van omvang en/of ligging van de binnentuin, wordt maatwerk toegepast in het advies van de groenadviseur. Dat maatwerk is ten allen tijden gericht op herstel van het groen, in bomen en/of andere beplanting."

In het Gemeenteblad van 7 december 2021, nr. 443033 is een inspraakprocedure aangekondigd voor de wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Ook hier is niet aangegeven wanneer de inspraak plaatsvindt. In een latere publicatie is vermeld dat inspraak mogelijk is van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.

In de commissievergadering van 12 januari 2023 zijn vragen gesteld, onder andere over het aantal vergunningen waarbij geen herplant wordt voorgeschreven en of door bewoners een contraexpertise over de noodzaak van kap kan worden aangevraagd. De vragen zijn beantwoord door de portefeuillehouder Melanie van der Horst. Het conceptbesluit tot vaststellen van de gewijzigde notitie stond ter kennisneming op de agenda van de gemeenteraad van 15 februari 2023, agendapunt 12. Er is een motie aangenomen over volledige compensatie bij herprofilering. Ook is door de portefeuillehouder een evaluatie toegezegd over twee jaar.

De wijzigingen zijn op 22 juni 2023 in werking getreden. Klik hier voor de kennisgeving van het wijzigingsbesluit en hier voor de volledige beleidsnotitie.

Downloads
Voordracht voor raadscommissie Mobiliteit Openbare ruimte en Water 8 december 2022
Afdoening motie Van Pijpen
Nota van beantwoording
Reactie op adviezen stadsdelen
Voordracht kennisnemen conceptbesluit gewijzigde beleidsnotitie
Beleidsnotitie compensatie en herplant van bomen zoals voorgelegd aan gemeenteraad 15 februari 2023