Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

  
 
  naar pag. 2

Links

Memorie van toelichting Omgevingswet

Omgevingsbesluit

7e Tranche Crisis- en herstelwet

Termijnen Omgevingswet: better safe than sorry?

Bezwaar maken wordt moeilijker

Alphen en Boekel eerste met omgevingsplan

Senaat steunt Omgevingswet; slijpt scherp randje weg

Omgevingsplan Buitengebied 2016 BoekelBomen in de nieuwe Omgevingswet

Sinds 2014 wordt gewerkt aan de Omgevingswet. De tekst van de wet is op 26 april 2016 in het Staatsblad geplaatst, maar er zijn al wijzigingen in voorbereiding. Het is nog niet zeker wanneer de Omgevingswet in werking treedt. De officiële datum is op dit moment 1 januari 2021. De tekst van de wet wordt nog veranderd door (onder meer) de Invoeringswet, die nog niet is aangenomen. Waar in het navolgende artikelen uit de Omgevingswet worden genoemd, zijn dit de artikelen zoals deze luiden na wijziging door de Invoeringswet Omgevingswet.

Als de nieuwe wet in werking is getreden, zal voor de regels over het kappen van bomen vooral moeten worden gekeken naar het omgevingsplan. Wanneer het gaat om bomen buiten de bebouwde kom, zal ook gekeken moeten worden naar de provinciale omgevingsverordening. Niet alle gemeenten zullen direct al een omgevingsplan hebben dat de gemeentelijke kapregels bevat. In die gevallen blijft de bomenverordening of de APV van kracht. De bedoeling is dat iedereen op internet per perceel of adres de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving kan vinden. Een bewoner die een boom wil kappen, kan het omgevingsplan aanklikken en direct zien welke regels er gelden. De omgevingsvergunning blijft wel bestaan. Als in het omgevingsplan een verbod is opgenomen om bepaalde bomen te kappen, wordt het kappen van die bomen aangemerkt als een omgevingsplanactiviteit. Volgens de nieuwe wet kan voor deze activiteit een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Volgens het overgangsrecht worden bestaande bestemmingsplannen aangemerkt als onderdeel van het omgevingsplan. Zie artikel 4.6 Invoeringswet Omgevingswet en artikel 22.1 Omgevingswet. De bomenverordeningen blijven na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog van kracht zolang er geen omgevingsplan is vastgesteld, maar een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom zal een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet zijn (en dus niet als bedoeld in de Wabo). Dit is geregeld in artikel 22.8 Omgevingswet. Dit luidt als volgt:

"Voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, geldt een zodanige bepaling als een verbod om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a (een omgevingsplanactiviteit, bew.)."

Wat betreft de regels over de fysieke leefomgeving die op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, is steeds gezegd dat hierbij gedacht kan worden aan de in artikel 2.2, eerste lid, van de Wabo genoemde vergunningen of ontheffingen, dus ook de velvergunning. Zie de memorie van toelichting van de Invoeringswet, Kamerstukken II 2017/18, 34 986, nr. 3, p. 330. Hier is ook uitgelegd dat de beoordelingsregels die in de gemeentelijke verordening voor de verlening van de vergunningen en ontheffingen zijn opgenomen, blijven gelden tot de bepalingen zijn overgeheveld naar het omgevingsplan. Hetzelfde geldt voor in de verordening opgenomen indieningsvereisten. Zie ook de brief van de minister van 22 oktober 2018 aan de Tweede Kamer:

"Er vindt een verbreding plaats van “een goede ruimtelijke ordening” naar “een evenwichtige toedeling van functies aan locaties” (artikel 4.2 Omgevingswet) waaronder ook gemeentelijke regels vallen die thans in autonome gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen. Gedacht kan worden aan het aanwijzen van beeldbepalende bomen, of onderwerpen die naar keuze in het bestemmingsplan of een verordening worden geregeld zoals gemeentelijke monumenten, standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten."

Op 28 oktober 2018 is het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet ter consultatie voorgelegd. Iedereen kan hierop reageren tot 21 december 2018. Het Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt onder meer het Omgevingsbesluit. Artikel 2.1, eerste lid, Omgevingsbesluit zal gaan luiden: "Regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet worden alleen in het omgevingsplan opgenomen."
In de nota van toelichting is uitgelegd dat hierbij gedacht kan worden aan regels over activiteiten, die worden genoemd in artikel 2.2 van de Wabo: het kappen van bomen, het slopen of ontsieren van een gemeentelijk monument, het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, het aanleggen of veranderen van een (uit)weg, het opslaan van roerende zaken of het aanbrengen van zichtbare reclame.

Het is de bedoeling dat de bomenverordening wordt ondergebracht in het omgevingsplan. De termijn waarbinnen dat moet zijn gebeurd, wordt bij koninklijk besluit bepaald. Daarna vervallen de kapregels die in autonome gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen. Vermoedelijk zal het tijdstip waarop alles in een omgevingsplan moet staan worden vastgesteld op tien jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een bijzondere bomenlijst zal deel uit moeten maken van het plan zelf. Bij een omgevingsplan kan namelijk geen nader besluit worden vastgesteld in een apart document. Zie hierover de nota van toelichting van het op 31 augustus 2018 gepubliceerde Omgevingsbesluit, par. 3.2.11:

"Het college van burgemeester en wethouders stelt ter uitvoering van de overgedragen bevoegdheid ook geen separaat wijzigings- of uitwerkingsplan meer vast, maar wijzigt op onderdelen het omgevingsplan zelf. Bij een omgevingsplan kan overigens ook geen nader besluit worden vastgesteld in een apart document, zoals dat bijvoorbeeld bij een bomenverordening wel gebeurde in de vorm van een concretiserend besluit van algemene strekking waarin beschermenswaardige (voor het kappen vergunningplichtige) bomen werden aangewezen."