Protest tegen bomenkap Oosterpark leidt tot minder kap

De Bomenstichting heeft op 19 juli 2013 een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het vellen van 392 bomen in het Oosterpark. De vergunning heeft geleid tot een groot aantal bezwaarschriften. Van de bomen op de foto zouden er maar zes blijven staan. De kap zou nodig zijn in verband met een nieuw ontwerp. Door het massale protest heeft het stadsdeel verschillende malen bekeken welke bomen toch behouden kunnen blijven. Dit heeft ertoe geleid dat 70 bomen minder zullen worden gekapt. De eikenrij rechts op de foto blijft nu voor het grootste deel gespaard. Zie de plattegrond van zone 5 (8,67 Mb). De blauwe stippen zijn de bomen die het stadsdeel wil kappen. De gele stippen zijn bomen die worden verplant. De groene rondjes met een stip in het midden zijn bomen die men niet wilde kappen. De dichte groene stippen zijn bomen die na de protesten van de kaplijst zijn afgevoerd. De paarse stippen zijn bomen die uiteindelijk ook nog behouden worden. Ook is besloten bomen van een dikker formaat terug te planten. Het besluit tot aanpassing is besproken in de commissie voor openbare ruimte op 12 november 2013. Klik hier voor alle stukken.
Op 19 november 2013 is op de bezwaren beslist. Klik hier voor de beslissing op bezwaar en bijbehorende stukken. Het dagelijks bestuur heeft het advies van de bezwaarschriftencommissie overgenomen en de bezwaren tegen de motivering voor de kap van een aantal gezonde bomen gegrond verklaard. In het besluit was volgens de commissie als motivering voor de kap van deze bomen ten onrechte verwezen naar het nieuwe ontwerp. De vervolgens aangevoerde redenen, zoals transparantie, zichtlijnen, veiligheid en overzichtelijkheid, zijn volgens de commissie abstracte termen die niet in het ontwerp worden genoemd. Het dagelijks bestuur heeft in de beslissing op bezwaar de motivering daarom gewijzigd, waardoor de vergunning voor de kap van de meeste van deze bomen in stand blijft. Volgens het dagelijks bestuur hebben de termen transparantie en zichtlijnen wel een directe relatie tot het ontwerp. Veiligheid en overzichtelijkheid houden verband met het beleid ten aanzien van veiligheid. Ook is beter gemotiveerd waarom twee populieren bij de tennisbaan weg moeten. Voor een aantal bomen zal tezijnertijd een nieuwe kapaanvraag worden ingediend. Het betreft bomen die moeten worden gekapt voor een pad bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen waarvan nog niet zeker is of het er komt. Het aantal te kappen bomen is uiteindelijk 334 geworden.

Links
Toelichting kapaanvraag bomen in het Oosterpark
Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Bezwaartermijn kapvergunning gesloten
Brief met toelichting over behoud extra bomen 29 oktober 2013