Beroep tegen omgevingsvergunning parkeergarage 2Amsterdam
    
De Bomenstichting heeft bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die op 12 april 2017 is verleend voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage voor 2Amsterdam, een project in de Zuidas. Door de bouw van de parkeergarage moeten er leidingen worden verlegd. Hiervoor moeten 10 bomen op het talud van de Strawinskylaan, aan de andere kant van het projectgebied, wijken. In de ruimtelijke motivering die de gemeente heeft opgesteld staat hierover niets. De bomen zijn onderdeel van de gemeentelijke hoofdbomenstructuur. De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor de 10 bomen en de bomen in de Eduard van Beinumstraat en deze op 6 mei 2017 - midden in het broedseizoen - gekapt. De kap was prematuur, werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Een ander bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de ondergrondse parkeergarage is dat toegestaan wordt dat op het dak van de parkeergarage slechts 1 meter grond wordt opgebracht. Hierdoor kunnen er geen grote bomen worden teruggeplant. Op 13 september 2017 is de Bomenstichting niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar. Tegen dat besluit is op 2 oktober 2017 beroep ingesteld. Op 27 maart 2018 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard met de volgende motivering. Als de omgevingsvergunning wordt herroepen kan de Bomenstichting weliswaar bij de gemeente een verzoek indienen om bomen op dezelfde locaties te herplanten, maar een dergelijk verzoek zal volgens de gemeente worden afgewezen, omdat de afweging omtrent het belang van het behoud van de bomen en mogelijke herplant van bomen al in het kader van de kapvergunning is gemaakt. Die afweging heeft ertoe geleid dat in de kapvergunning geen herplantplicht is opgenomen. Gelet hierop vindt de rechtbank dat het helemaal niet in de rede ligt dat een dergelijk verzoek zal worden gehonoreerd. Daarom is er geen procesbelang. Wij willen hierover graag het volgende opmerken. Er was geen herplantplicht opgenomen omdat de bomen wegens de bouw van de parkeergarage moesten wijken. Als die bouw niet kan doorgaan wegens herroeping van de omgevingsvergunning, ligt het toch niet in de rede dat de gemeente een verzoek tot herplanting afwijst omdat er in de kapvergunning al een afweging is gemaakt en daarin geen herplantplicht is opgenomen? De afweging in de kapvergunning heeft dan immers haar gelding verloren. Kortom, een kronkelredenering die de rechtbank ten onrechte heeft gevolgd.

Downloads
Aanvraag omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Ruimtelijke motivering
Watertoets
Omgevingvergunning vellen 2Amsterdam   kaptekening
Bezwaarschrift
Reactie op hoorzitting
Besluit op bezwaar
Beroepschrift