Parkgebouw Beatrixpark
  
foto: Veronica van Amerongen                     Straks dit?

De komst van een parkgebouw ten koste van veel groen achter het kinderbadje dreigt nu definitief door te gaan. Het heeft wel lang geduurd, door fouten van het stadsdeel. In juni 2009 zijn alle in 2008 verleende vergunningen ingetrokken. Het stadsdeel had daartoe verzocht nadat moest worden erkend dat de bouwvergunning was getoetst aan een niet geldend bestemmingsplan. Daarna zijn opnieuw vergunningen verleend en in bezwaar gehandhaafd. De rechtbank heeft het besluit dat was genomen naar aanleiding van ons bezwaar tegen de bouwvergunning bij uitspraak van 19 oktober 2010 vernietigd. Het dagelijks bestuur had ons bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens op 27 december 2010 een nieuw besluit op bezwaar genomen met inachtneming van de uitspraak. Hiertegen hebben wij op 13 januari 2011 beroep ingesteld. Aanvankelijk zou het stadsdeel hangende het beroep niet overgaan tot kappen, maar op 15 maart 2011 ontvingen wij bericht dat eind maart zou worden gekapt, omdat in september met de bouw zou worden begonnen. Tegen deze voorgenomen premature kap hebben wij een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, dat op 31 maart 2011 diende. Het stadsdeel voerde aan dat de bomen nu nog kaal zijn en dat de kap noodzakelijk is omdat de kap van bomen die vol in blad staan bij het publiek weerstand zou oproepen. De rechter deelde mede dit geen dringende noodzaak te vinden. Ook deelde hij mede dat het aannemelijk is dat het beroep nog voor de zomer wordt behandeld en dat niet lang daarna uitspraak zal kunnen worden gedaan. Het stadsdeel heeft vervolgens toegezegd de bomen niet te zullen kappen zolang niet op het beroep is beslist. Helaas heeft de rechtbank het beroep op 28 juni 2011 ongegrond verklaard. Het gebouw is volgens de rechtbank niet in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving, omdat het ten dienste staat van de bestemmingen groenvoorzieningen, recreatieve- en speelvoorzieningen en voet- en fietspaden. Dat naast deze bestemmingen alleen een peuterzwembad, een toiletgebouw en opzichtershuisje op deze plek zijn toegestaan, doet volgens de rechtbank niet ter zake. Klik hier voor de uitspraak. Begin september 2012 is begonnen met de sloop van de bebouwing en beplanting.

Hieronder - voor de historie - een overzicht van de verwikkelingen per vergunningaanvraag.

Aanvraag kapvergunning Beatrixpark 21 juli 2009   plattegrond
– Boerenwetering ter hoogte van het kinderbad betreft kappen van acht bomen i.v.m. nieuwbouw. Herplantplicht. Dossiernummer KAP/0997/09. Ingekomen 21-7-2009. Ter inzage van 30-7-2009 tot 13-8-2009.
Zienswijze
Fictieve weigering 2 september 2009 ontstaan door niet tijdig te beslissen.

Herhaalde aanvraag kapvergunning 15 december 2009
– Boerenwetering ter hoogte van het kinderbad - kappen van acht bomen i.v.m. nieuwbouw. Herplantplicht 12 bomen. Dossiernummer KAP/1730/09. Ingekomen 17-12-2009. Ter inzage van 31-12-2009 tot 14-1-2010.
Zienswijze
Kapvergunning 23 februari 2010
Bezwaarschrift
Pleitnota
Besluit op bezwaar 14 september 2010

Aanvraag bouwvergunning 21 juli 2009   plattegrond
– Op het terrein gelegen ten westen van het Boerenweteringpad (Beatrixpark) - oprichten van een gebouw, op het na sloop vrijgekomen terrein, met bestemming daarvan tot parkgebouw (sanitair en opslag). BVG/1018/09. Ingekomen 21-7-2009. Ter inzage van 6-8-2009 tot 20-8-2009.
Zienswijze
Voornemen tot verlening van ontheffing van het bestemmingsplan ex art. 3.6 lid 1 Wet ruimtelijke ordening
Publicatie van het voornemen in het Amsterdams Stadsblad
Zienswijze met betrekking tot het voornemen
Bouwvergunning (en ontheffing van bestemmingsplan) verleend op 29 maart 2010, verzonden 30 maart 2010
Bezwaarschrift
Pleitnota
Besluit op bezwaar 16 september 2010
Beroepschrift 24 september 2010
Pleitnota
Rb Amsterdam 19 oktober 2010
Nieuw besluit op bezwaar 27 december 2010
Beroepschrift 13 januari 2011
Verweerschrift 1 maart 2011
Verzoekschrift voorlopige voorziening 20 maart 2011
Proces-verbaal van de zitting van 31 maart 2011

Aanvraag monumentenvergunning 21 juli 2009
– Gemeentelijk monument Beatrixpark - in enig opzicht wijzigen van het park. MON/1046/09. Ingekomen 21-7-2009. Ter inzage vanaf 6-8-2009 tot 20-8-2009. Vergunning van rechtswege ontstaan op 16 december 2009.
Reëel besluit (onbevoegd) genomen op 17 december 2009.
Bezwaarschrift
Besluit op bezwaar
Beroepschrift
Pleitnota
Rb Amsterdam 19 oktober 2010

Aanvraag sloopvergunning 7 juli 2009
– Op het terrein gelegen ten westen van het Boerenweteringpad (Beatrixpark) - slopen van een toiletgebouw. SLP/1019/09. Ingekomen 21-7-2009. Ter inzage van 6-8-2009 tot 20-8-2009.
Sloopvergunning verzonden 21 april 2010. Ter inzage vanaf 21-04-2010 tot 02-06-2010.

Andere beschikbare downloads
artikel in Wijkkrant Zuidwest
artikel in Wijkkrant Buitenveldert en Prinses Irenebuurt
rapport Bert Maes
monumentenvergunning (ingetrokken)
bezwaarschrift tegen monumentenvergunning
verslag hoorzitting bezwaarschriftencommissie monumentenvergunning
bouwvergunning (ingetrokken)
bezwaarschrift tegen bouwvergunning
verslag hoorzitting bezwaarschriftencommissie sloop- en bouwvergunning
aanvraag kapvergunning
kapvergunning (ingetrokken)
bezwaarschrift tegen kapvergunning
aantekeningen hoorzitting bezwaarschriftencommissie
intrekkingsverzoek van de in 2008 verleende vergunningen
intrekkingsbesluit van de in 2008 verleende vergunningen 15 juni 2009