Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Centrum

Groenspecial Stadsdeelnieuws stadsdeel Centrum 8 oktober 2009

Lijst monumentale bomen, vastgesteld 19 december 2002

Van 4 maart 2012 tot 1 oktober 2016 geldende bomenverordening:
Bomenverordening Centrum 2011, ook wel genoemd Bomenverordening stadsdeel Centrum 2012
Voorheen geldende bomenverordeningen:
Kapverordening 1964
Van 1 oktober 2010 tot 4 maart 2012 geldende bomenverordening:
Kapverordening Centrum 2010
Toelichting:
Raadsvoordracht Kapverordening Stadsdeel Centrum 2010

Bomenbeleidsplan, vastgesteld door de stadsdeelraad op 21 februari 2012, met wijzigingen aangebracht op 16 augustus 2012
Raadsvoordracht

Een klacht van de Bomenstichting over de vaststelling van het Bomenbeleid is op 26 juni 2012 behandeld in de stadsdeelraad, zie de agenda (punt 14), het advies van de klachten- en bezwaarschriftencommissie van de raad en de uitzending van de stadsdeelraadvergadering. Er is zonder debat besloten:
1. het advies van de klachten- en bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. de klacht van de Bomenstichting ongegrond te verklaren.
3. het dagelijks bestuur te verzoeken nader onderzoek te doen naar de strafmaat ingeval van illegale kap en, indien die informatie niet overeenkomt met hetgeen thans in het Bomenbeleid is neergelegd, de stadsdeelraad een voorstel tot aanpassing van het Bomenbeleid te doen.
Op 16 augustus 2012 heeft het dagelijks bestuur het Bomenbeleid aangepast. Voor zover ons bekend, is dit niet aan de stadsdeelraad voorgelegd.

Historie van de Bomenverordening Centrum 2011
Zie: Commissie Openbare Ruimte en Verkeer 1 december 2009. Vervolgens is de Concept Raadsvoordracht inzake de vaststelling van de Bomenverordening Amsterdam Centrum 2010 en een aangepast Concept Bomenbeleid in de Commissie Openbare Ruimte van 2 november 2010 aan de orde geweest.
inspraakavond 3 februari 2011
Een inspraakavond over de concept Bomenverordening en het concept Bomenbeleid is gehouden op 3 februari 2011. Zie ook stadsdeelkrant nr. 1 van 2011, p. 3. Klik hier voor het verslag. Klik hier voor onze inspraakreactie van 23 januari 2011 en hier voor de aanvulling van 13 maart 2011. Op 25 oktober 2011 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de conceptraadsvoordrachten Bomenbeleid en Bomenverordening Centrum 2011 en de portefeuillehouder gemachtigd tot tekstuele wijzigingen. De conceptverordening is gewijzigd naar aanleiding van onze inspraakreactie. Zie hierover de brief van het stadsdeel van 20 oktober 2011 en de daarbij gevoegde conceptraadsvoordracht. Bij brief van 27 november hebben wij hierop gereageerd. Bij brief van 31 januari 2012 heeft het dagelijks bestuur hierop weer gereageerd. De conceptraadsvoordracht was op 7 februari 2012 aan de orde in de commissie Openbare Ruimte. Op 21 februari 2012 vond de behandeling in de raad plaats. De verordening werd aangenomen. Klik hier voor de uitzending van de vergadering van de stadsdeelraad (klik op de blauwe pijl bij punt 6).