Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Oud-Zuid

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met stadsdeel Zuideramstel en heet nu stadsdeel Zuid. De oude bomenverordening die van kracht was in stadsdeel Oud-Zuid bleef tot 1 oktober 2010 van kracht in stadsdeel Zuid voor zover het grondgebied betreft van voormalig stadsdeel Oud-Zuid. Per 1 oktober 2010 is een aangepaste bomenverordening voor het gehele stadsdeel in werking getreden. Op 14 december 2012 is deze vervallen en is een nieuwe bomenverordening in werking getreden. Op 1 oktober 2016 is deze verordening vervallen.

Historie
Op 12 januari 2012 zijn een conceptbomenverordening en het conceptbomenbeleid Stadsdeel Zuid ter inzage gelegd. Klik hier.
Klik hier voor onze inspraakreactie op de conceptbomenverordening. Op 12 juni vond behandeling in de raadscommissie plaats, zie de agenda en de stukken. Zie voor het resultaat de site van ZBP. Een nieuw Bomenbeleid Stadsdeel Zuid 2012 en een nieuwe Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012 zijn besproken in de raadscommissie Leefomgeving op 16 oktober 2012 (zie punt 7). Behandeling in de deelraad vond plaats op 31 oktober 2012 (zie punt 11). Klik hier voor de uitzending. De verordening werd aangenomen en het beleid werd vastgesteld. Onze opmerkingen over het definitief ontwerp van de verordening zijn niet opgepikt, hoewel alle raadsleden deze hebben ontvangen. Hierdoor heeft stadsdeel Zuid nu een verordening zonder mogelijkheid van ingrijpen wanneer een houtopstand ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Alle andere stadsdelen en de centrale stad hebben hierover wel een bepaling. De Bomenstichting heeft inmiddels aan de bel getrokken.

Bomen en beleid - informatie op website stadsdeel d.d. 10 januari 2013
Beleidsuitgangspunten Bomen Stadsdeel Oud-Zuid (vastgesteld 27 mei 2009)
Hoofd Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid (vastgesteld 27 mei 2009, 3,10 Mb)
Milieubeleidsplan stadsdeel Zuid 2011-2014

Lijst monumentale houtopstanden stadsdeel Zuid - Oud Zuid
Lijst monumentale houtopstanden stadsdeel Zuid - Zuideramstel, bekendgemaakt 5 april 2012

Klacht van 3 april 2011 over procedure omgevingsvergunningen + reactie van DB van stadsdeel Zuid van 28 september 2011
Klacht van 6 augustus 2011 over rechtsmiddelenclausule

Op 26 juni 2012 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid besloten om akkoord te gaan met het niet meer ter inzage leggen van de Wabo-vergunningen. De Wabo-vergunningen zullen alleen op afspraak ter inzage worden gelegd, desgewenst met een toelichting door de vergunningmedewerker. Klik hier voor het besluit. De nieuwe werkwijze is ingegaan op 1 februari 2013. Klik hier voor meer informatie.

Historie en documenten Bomenverordening Amsterdam Oud Zuid 2001
Behandeling van aanpassing in de raadscommissie Verkeer en Ondernemen van 13 mei 2009
Behandeling in de stadsdeelraad van 27 mei 2009

Nota van Beantwoording - 'Aanpassing Bomenverordening Amsterdam Oud-Zuid 2001'
Aanpassing Bomenverordening Amsterdam Oud-Zuid 2001, in werking van 10 juni 2009 tot 1 oktober 2010.
Nota van Beantwoording - 'Beleidsuitgangspunten Bomen Stadsdeel Oud-Zuid' en 'Hoofd bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid'
Raadsvoordracht en oplegnotitie
Reactie van het DB op een amendement van Vereniging Ons Zuid op de Perspectiefnota 2011-2014

Brief van het DB over het niet-overnemen van de modelbomenverordening van de centrale stad
Commissieflap
Brief 14 december 2010